GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM ALANI
 

MEYAP kapsamında, Güzellik ve Saç Bakımı Alanı alanı altında “kuaförlük” ve  ”güzellik uzmanlığı” dallarında hazırlanan öğretim programları ülkemizde meslek edindirme, nitelikli ve eğitimli eleman yetiştirme, bu elemanların sektörün ihtiyacını karşılamak üzere istihdamı, üniversitelerin ilgili bölümlerine öncelikli olarak kabulü ve ihtiyaç duyulan bu elemanların kısa sürede kişisel hizmet sektörlerinde katkıda bulunması açısından önem kazanmaktadır.
Güzellik ve Saç Bakımı Alanının MEYAP kapsamına alınması ve bu çerçevede programların sektör ihtiyaçalarının da dikkate alınarak, modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki eğitim sistemine yeni bir anlayış ve standart getirecektir.
Dünya’da hızla değişen kozmetik ve kişisel hizmet sektörü, pazar ekonomisinde büyük bir paya sahiptir. Değişen yaşam şartlarıyla birlikte insanların kişisel bakımlarına önem göstermeleri sektörde nitelikli elemanlara olan ihtiyacı artırmaktadır.

Güzellik ve Saç Bakımı Alanı programında;
1. Saç Bakımı,
2. Güzellik Hizmetleri dalları yer almaktadır.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Güzellik ve Saç Bakım Bilgisi Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışılmıştır.

MEGEP çalışmaları sırasında da üniversitelerle birlikte çalışılmış ve işbirliği sağlanmıştır. Bu nedenle yüksek öğretimde geçişlerin ortak olması nedeni ile bu yöndeki çalışmaların  alanlarımıza yansıtılması sağlanmıştır.  Çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır.
Ulusal ve uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler, çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, program çalışmalarına aktarılmıştır. Bu doğrultuda Güzellik ve Saç Bakımı Alanı alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve her düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.
Güzellik ve Saç Bakımı Alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları oluşturularak, her yaşta ve her düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulacaktır.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Güzellik ve Saç Bakımı Alanı alanı programı gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Güzellik ve Saç Bakımı Alanı  Öğretim Programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır

GÜZELLİK HİZMETLERİ DALI

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR KİŞİSEL HİZMET
ALAN GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM ALANI
ALANIN TANIMI Güzellik ve Saç Bakımı Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI Güzellik ve Saç Bakımı Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
DAL PROGRAMI, TANIMI VE AMAÇLARI 1. SAÇ BAKIMI

Tanımı: Kuaförün sahip olduğu, saç şekillendirme, saç renklendirme, saç kesimi ve saç bakımı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Güzellik ve Saç Bakımı Alanında kuaförlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2.GÜZELLİK HİZMETLERİ

Tanımı: Güzellik uzmanın sahip olduğu, yüz ve vücut bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Güzellik ve Saç Bakımı Alanında  güzellik uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda başarılı olup sıralamada bu bölüme girmeye hak kazanmak. Öğrencilerin sağlık durumu, Güzellik ve Saç Bakımı Alanı alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI

Güzellik ve Saç Bakımı Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,
2.
Güzellik salonları ve merkezlerinde,
3. Masaj salonları ve merkezlerinde,
4.  Spor merkezleri ve salonlarında,
5. Termal otellerde,
6. SPA, thalosso terapi ve bakım merkezlerinde,
7. TV kanallarında,
8. Tiyatro salonlarında,
9. Kozmetik satış noktaları,
10. Kozmetik imalatçılarında ,
11. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför ve güzellik salonları vb.
yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için Kuaförlük ve Saç Bakımı Alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Güzellik ve Saç Bakımı alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Kuaförlük ve Saç Bakımı Alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim ve Kültür  Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğü’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Güzellik ve Saç Bakımı Alanının  devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde  değerlendirilir

EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Güzellik ve Saç Bakımı Alanı alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sektör, meslek odaları ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

1. Alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Güzellik ve Saç Bakımı Alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Güzellik ve Saç Bakımı Alanı  haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.


MESLEK LİSELERİ
GÜZELLİK HİZMETLERİ DALI
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

   DERSLER

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

2

 -

-

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

1

1

1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1

1

1

TARİH

2

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

1

-

KIBRIS TARİHİ

1

1

1

COĞRAFYA

2

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

1

1

1

FELSEFE

-

2

-

İNGİLİZCE

4

4

3

BEDEN EĞİTİMİ

1

-

-

 

TOPLAM

17

13

9

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

 

 

 

MATEMATİK

3

 

 

MESLEKİ GELİŞİM

2

 

 

TEMEL SANAT EĞİTİMİ

3

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL

 

2

 

BESLENME

2

 

 

MESLEKİ ANATOMİ-FİZYOLOJİ

 

2

 

TEMEL BAKIM

8

 

 

*KOZMETİK

2

 

 

 

       
DAL DERSLERİ
*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ     14
*CİLT BAKIMI   6  
MAKYAJ   3  
SAHNE OBJEKTİF MAKYAJI     3
*VÜCUT BAKIMI     7
EPİLASYON-DEPİLASYON   2  
MASAJ TEKNİKLERİ   4  
EL-AYAK BAKIMI   3  
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ     2
ÜRÜN SATIŞI     2
KOZMETİK KİMYASI   2  
       

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

20

24

28

REHBERLİK

 

1

1

1

GENEL TOPLAM

38

38

38

Daha Fazla bilgi için word dokümanını indiriniz..

Sayfa Başı