GRAFİ TASARIM  BÖLÜMÜ


Öğrenci Çalışmaları


Programın Gerekçeleri

Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak meslekî eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Avrupa Birliğinden ve küreselleşmeden söz ettiğimiz bu günlerde, meslekî eğitim programlarının sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması çok önemlidir. Bu amaçla yeni pek çok meslek alanında ve dalında eğitim-öğretim programı hazırlanmaktadır. Bu alanlardan birisi de grafik tasarım alanıdır.
İnsanın çevreye uyum sağlayabilmesi için sürdürülen plânlı ve plânsız etkinliklerin tümü eğitim olgusunu meydana getirir. İnsanın çevresi ile olan bu etkilenme süreci sonunda oluşan eğitimin temelinde de iletişim yatmaktadır.

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. Özellikle de tanıtım ve reklâmın önemini bir kat daha artırmaktadır.

Günümüzde artık eğitim, ister örgün isterse yaygın olsun, her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma nedenidir. Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır.

Grafik tasarım ürünleri, geniş halk kitlelerini estetik açıdan eğitmekte etkin rol oynamaktadır. İnsanların günlük yaşamında afiş, illüstrasyon, animasyon, çizgi filmler, endüstri grafiği ve çevre düzenlemeleriyle geniş bir biçimde yer almaya başlayan grafik sanatı, hemen her yaşın eğitiminde etkili olmaya başlamıştır. Grafik sanatı, içinde yaşadığı toplum ile iç içe olan bir sanattır.

Grafik ürünlerinin anlatım gücü, söze dayalı anlatım gücünü aşmıştır. Aynı dili konuşmayan, yazmayan, hatta okuma-yazma bilmeyen insanlara grafik simgelerle aynı şeyleri anlatma olanağı vardır. Grafik sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Görsel iletişim yoluyla yazı ve elemanları estetik kurallar çerçevesinde düzenlemektedir.

İşte bu olanak, grafik sanatını çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan bir meslek durumuna getirmiştir. Grafik tasarım; reklâm dünyası, görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, film sektörü, multimedya ve matbaacılık gibi pek çok alanı kapsamaktadır.

Reklâm ve tanıtım sektörü ile ve bilgisayar-dijital sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler, bu alandaki işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Grafik tasarım kullanım alanının çok yaygın olması ve amatörlerin sayısının her geçen gün hızla artmasından dolayı reklam ve tanıtım yapan iş yerlerinin sayısı da artmıştır. Bu gelişmelerden dolayı bu alanlardaki teknoloji de sürekli ilerlemekte, her an yeni ürünler ve malzemeler üretilmekte, piyasaya sunulmaktadır.

Ülkemizde Reklam ve Tanıtım sektöründe yer alan kuruluşlar, orta ve küçük
ölçekli işletmeler olarak ele alınacak olursa bu işletmeler;


* Reklam ajansları,

* Tabela&Reklamevleri ,

* Serigrafi baskı atölyeleri,

* Matbaalar,

* Gazeteler,

* Fotoğraf stüdyoları vb. olarak sıralanabilir.


LİSE III. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ STAJ ÇALIŞMASI ESNASINDABurada da görüldüğü gibi Reklam & Tanıtım sektörünün geniş kapsamlı bir dağılım göstermesinin yanı sıra, Buralarda çalışan kişiler ise daha çok mesleği “usta-çırak” yöntemi ile öğrenmektedir. Oysa bu sektör teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Sektörde eğitilmiş ara eleman olmaması, bu gelişmelere uyumu zorlaştırmaktadır. Üstelik günümüzde amatör olarak Reklam,fotoğraf ve basım-yayın işiyle uğraşan, meslek olarak değil, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hobi olarak da bu alanlarla ilgilenenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Ayrıca, grafik tasarım &fotoğraf kendi sektörünün dışında daha pek çok iş kolunda da, hem meslek ve hem de iş olarak yer almaktadır. Bu amaçla reklamcılığın ve fotoğrafçılığın uygulama alanlarına bir göz atacak olursak; dergi-gazete-kitap hazırlanması ve basımında, tabela-pankart-afiş hazırlanması ve uygulanmasında, serigrafi-offset-tipo baskılarında, eşantiyonluk eşya hazırlanmasında, broşür-kart-ambalaj-web sayfası-ön ekran tasarımında vesikalık, anı ve özel gün fotoğrafçılığında, basın-yayın-gazetecilik ve iletişim organlarında, endüstri ve sanayide, tanıtım-reklâm çalışmalarında, arkeolojik çalışmalarda, belgeleme çalışmalarında ve araştırmalarda, tıbbî çalışmalarda ve adlî tıpta, haritacılık alanında, askerî araştırma ve incelemelerde, polisin suçlara yönelik (suçlu-kriminolojik fotoğrafçılık) lâboratuvar çalışmalarında, bilimsel ve akademik çalışmalarda, kalite kontrol yapmada, sahne sanatlarında, sinema ve televizyon çekimlerinde, stok fotoğrafçılık ile fotoğraf pazarlama ve satış amacıyla, bilgisayar-internet ortamında, amatör fotoğrafçılıkta, fotoğraf sanatı ile uğraşılarda ve daha pek çok alanda reklamın ve fotoğrafın ve yaygın olarak kullanıldığını görebiliriz.

Görüntü egemenliğinde yaşadığımız bugün, reklam ve tanıtım günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Yaşantımıza renk ve anlam katan bir rol taşıyarak da her an her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Lefkoşa ve Girne’ de reklam ve fotoğrafçılık sektöründen temsilcilerle yazışma yolu ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerde, çeşitli araştırmalarda, bu alanlarda eğitilmiş ara eleman sıkıntısı çekildiği ve bu alanda meslekî eğitim verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Ülkemizdeki üniversitelerde grafik tasarım eğitimi veren bölümler bulunmaktadır. Ancak bu bölümlerden mezun olan bireylerin, bu sektörlerin ara eleman ihtiyacını karşılamadığı üniversiteler ve sektörle yapılan görüşmelerde saptanmıştır. Okullarımızda grafik tasarım ve fotoğraf sadece, Atatürk Meslek lisesinde, Resim Dalının altında ders olarak verilmektedir. Bu durum da geniş bir çalışma alanı olan bu sektörün eğitim ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bir görünüm sergilemektedir.

Bugüne kadar yalnızca reklamcılık olarak tanıdığımız bu sektör, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak;

* Art direktör,
*  Yardımcı grafiker,
* Grafik tasarım bilgisayar operatörü,
* Serigrafi baskı elemanı,
* Tipo-Offset baskı elemanı,
* Tabelacı,
* Basın Fotoğrafçısı-Foto Muhabiri,
* Portre- Anı-Özel Gün Fotoğrafçısı,
* Reklâm-Tanıtım Fotoğrafçısı,
* Bilgisayarda Fotoğraf,
* Fotoğraf Satış Elemanı vb. gibi bir çok alt meslek (dal) grubuna ayrılmıştır.

Bu mesleklerden bazıları üniversitede akademik ve uzmanlık eğitimi gerektirirken, bazıları da daha alt seviyede eğitimi gerekli kılmaktadır. Bu eğitim de, Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları tarafından verilecek diploma ve sertifika programları ile karşılanabilecektir. Böyle bir eğitim hem sektörün beklentilerine cevap verecek, hem de üniversitelerin ilgili bölümlerine gidecek öğrenciler için temel teşkil edecektir.

Yoğun bir rekabetin yaşandığı, kalite kavramının ve nitelikli iş gücü talebinin giderek daha çok ifade edilir olduğu günümüzde, ulusal ve uluslar arası pazarlarda önemli bir yeri olan Grafik Tasarım sektöründe çalışan kişilerin meslekî yeterlikleri de büyük önem kazanmaktadır.
Dünyadaki globalleşme süreci ile uyum içerisinde olan K.K.T.C.’de de grafik tasarım, dolayısıyla da reklâmcılık, son yıllarda gerek harcanan para gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermektedir.
Sektörün yapısı da geleneksel ölçülerde pazar ekonomisinin standartlarına doğru bir gelişme eğilimi içerisindedir. Özellikle dış ticaretin serbestleşmesi yönündeki gelişmeler, ve bu gelişmenin yaratacağı rekabet ortamı, yerli üreticilerde reklâmın gerekliliği inancını doğurmuş, aynı zamanda sağlıklı bir medya plânlaması ihtiyacı, medya verilerinin derlenmesi ve kullanımı gibi bilimsel yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Reklâmın etkinliğinin ölçülmesinde çağdaş yöntemlerin daha fazla uygulandığı bir aşamaya gelinen ülkemizde, reklâm ve grafik ajansları yapılanması; bugün K.K.T.C. reklâm sektörünün AB Standartlarını benimseyerek uygulamada diğer birçok sektörün önüne geçmesi gerekliliğini sağlamıştır.  Bu amaçla, Grafik Tasarım alanı program tasarımı ile ilgili olarak anketler uygulanmış, yüzyüze mülakatlar yoluyla işgücü ihtiyacı belirlenmeye çalışılmıştır. Anketlerin sonuçları değerlendirilmiş, ve Grafik Tasarım Alanı Programının içeriği ve yapısı plânlanmıştır.

Muhtemel Öğrenci Durumu:

            Atatürk Meslek Lisesi, genel olarak son yıllarda öğrenci sayısını arttıran bir okuldur. Bu nedenle; Grafik Tasarım Bölümü açıldığında öğrenci akışının olacağı düşünülmektedir.

 Ortak Çalışma Yürütülecek Kurumlar:

Öğretim programı uygulanırken aşagıda belirtilen kurumlar ile işbirliğine gidilecektir.Söz edilen işbirliği uygulama için öğrenci gönderme, işgücünden ve donanımdan karşılıklı yararlanma şeklinde olacaktır.

  • Belediyeler
  • Matbaacılar ve Reklamcılar Birliği
  • Radyo&Televizyonlar,
  • Turizm Bakanlığı,
  • Çalışma Bakanlığı,
  • Reklam Ajansları
  • Fotoğraf Stüdyoları
  • Gazete & Matbaalar.

Okulun Öğretim Programı İle İlgili Olarak Fiziki Donanımı
Programın uygulanmasına yönelik olarak okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen durumu yeterlidir.
Programı Tamamlayan Bireylerin Muhtemel Ünvanları
*
Yardımcı grafiker
* Bilgisayar destekli grafik tasarım operatörü
* Fotoğraf rötuş elemanı
* Fotoğraf satış elemanı
* Serigrafi baskı ustası
Süre: 3 yıl
EĞİTİM PROGRAMI
Genel Amaçlar:
Grafik Tasarım öğretim programı bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler, özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, alanı ile ilgili olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarım Öğretim Programı
DALIN AMAÇLARI:
Bu dalı başarı ile bitirmiş öğrenciler;
1- Görsel iletişim faktörlerinin grafik tasarıma katılması için gerekli olan temel bilgileri, tanım ve terimleri kavrar.
2- Grafik tasarımın uygulama alanına aktarılmasında; öğrenciler ele aldıkları konuyu araştırarak ve uygulamalı çalışmalar yaparlar.
3- Grafik sanatların sanayi ile ilişkisi üzerine bilgileri alır ve araştırmalar yapar.
4- Çeşitli grafik üretim teknikleri ile uygulamalar yapar.
5- Grafik tasarım için üretilmiş bilgisayar yazılımlarını kullanır.
6- Reklam sektörünün çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğrenir.
7- Alanı ile ilgili araç-gereçleri tanır, ekonomik kullanma alışkanlığı kazanır, basit bakım ve onarım yapar.
8- Sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip etme alışkanlığı kazanır.
9- Zamanı ve malzemeyi ekonomik kullanma alışkanlığı kazanır.
10- Uygulamalarda grup çalışması, yardımlaşma, diyalog kurma alışkanlığı kazanır.
11- Yerine ve doğru eleştiri yapma, eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır.

 

GRAFİK TASARIM  BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 

Ders Kategorileri

DERSLER

 1.Sınıf

 2.Sınıf

 3.Sınıf

 

   

Ortak Genel

Kültür

Dersleri

T.D. ve Edebiyatı

4

2

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

1

1

Tarih - Kıbrıs Tarihi

3

-

-

Coğrafya - Kıbrıs Coğrafyası

2

-

-

Matematik

4

 

 

Fizik

2

-

-

Kimya

2

-

-

Biyoloji ve Sağlık Bilgisi

2

 

 

İngilizce

4

4

4

Beden Eğitimi

2

 

 

T.C. İnk. Tar.Ve Atatürkçülük

-

 

2

Milli Güvenlik Bilgisi

-

1

-

Felsefe

-

-

1

Müzik

1

 

 

TOPLAM

 

27

8

10


Ortak

Dersler

Temel Sanat Eğitimi

3

-

-

İnsan İlişkileri ve İletişim

 -

2

-

Girişimcilik

-

-

2

Bilgisayar

2

-

-

Araştırma Teknikleri

1

-

TOPLAM

 

5

3

2

MESLEK

ALAN

DERSLERİ

 

Yazı

2

-

-

Desen I

 3

-

-

Desen II

-

3

-

Grafik Desen

-

-

3

Grafik Sanatı Tarihi

1

-

-

Grafik Tasarım Uygulama

-

7

7

Bilgisayarda Grafik Tasarım - 4 -
Matbaa Teknikleri - 2 -
Grafik Teknik Resim - - 2
Fotoğraf - 4 4
İllüstrasyon

-

3

-

Reklam Analizi - 1 -
Proje Geliştirme - - 1
Özgün Baskı Teknikleri - 2 3
Bilgisayarda Web Tasarımı - - 3
ALAN SEÇMELİ Batik, vitray, boyama teknikleri - - 3*
Diksiyon - 1* -
Moda İllustrasyon - - 3*
Estetik - 1* -

TOPLAM

 

6

27

26

GENEL TOPLAM

 

38

38

38

 
 


 (*)
Bu dersler Lise I ve II. Sınıflarda birer tane seçilecektir.

 
     
 

DERSİN ADI

MODÜLLERİ

Temel sanat  eğitimi • Nokta-çizgi
• Açık-koyu, ışık-gölge
• Form çağrışımları ve kompozisyon
• Renk
• Doku
• Strüktür
• Perspektif
Grafik Tasarım Uygulama
(Grafik Medya, Teknik ve Teknolojileri
 
• Fikirler ve Kavramlar
• Kurumsal kimlik çalışmaları
• Afiş tasarımı
• Broşür tasarımı
• Basın ilânları tasarımı
• Kitap kapağı tasarımı
• Ambalâj tasarımı
Yazı • Temel Yazı
• Tipografiye Giriş
Desen I
(Çizim Gelişimi)
 
• Cansız Modelden Etütler
• İnsan Vücüdu Etütleri
Desen II • Değişik Araç-Gereçlerle Modellerden Etütler
• Portre
Proje Geliştirme • Tasarım Araştırması
• Tasarım Uygulaması
Bilgisayarda Web Tasarımı • Frontpage
Bilgisayarda grafik tasarım • CorelDRAW
• Adobe Photoshop
Matbaa teknikleri • Üretim Teknikleri
• Baskı ve Kâğıt
Grafik desen • Desende İmgesel Tasarım
• Desende Grafik Yorum
Özgün baskı teknikleri • Şablon baskı tekniği
• Yüksek baskı tekniği
• Çukur baskı tekniği
• Serigrafi baskı tekniği
Reklam Analizi
( görsel iletişim)
 
• Reklama giriş
• Kampanya planlama
Grafik Teknik Resim • Geometrik Çizimler
• Perspektif II
• İz Düşüm - Görünüş Çıkarma
Grafik Sanatı Tarihi • Grafik Sanatı ve uygulama Alanları
• Dünyada ve Türkiye - K.K.T.C de Grafik Sanatı
İllustrasyon • Karışık Boyama Teknikleri
• Sulu Boya Tekniği
• Guaj Boya Tekniği
Fotoğraf • Medya, teknik teknoloji (Fotoğraf makinaları,
Fotoğrafta kadraj, Siyah-beyaz film banyosu ve kağıt baskısı, Dijital fotoğraf)
• Mekan Teknikleri (İç ve dış mekanda fotoğraf çekme)
• İmaj Deneyimi (Tanıtım – reklam fotoğrafı)
 Batik & Vitray Boyama Teknikleri • Batik Boyama
• Vitray Boyama
 Moda & illüstrasyon • Folklorik kıyafet tasarımı
• Günlük kıyafet tasarımı
• Abiye kıyafet tasarımı
• Aksesuar tasarımı (ayakkabı, çanta, takı...)
Diksiyon • Diksiyon I
• Diksiyon II
Estetik • Estetik I
• Estetik II
 

Sayfa Başı