123 Flash Menu Placeholder.
 
 

:: Atatürk Köşesi ::
:: Eğitim ve Öğretim ::
:: Ders Notları ::
::.. Yararlı Linkler ::..


GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIM ALANI


İletişim ve medya sektörü, küresel düzeyde değişen pazar, rekabet koşulları ve hızlı teknolojik ilerlemeler nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Sektörde faaliyet gösteren kuruluşların rekabet gücünü artırabilmesi için teknolojik gelişmelere göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu durum sektörde alanında yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacını artırmaktadır.

Görsel - işitsel teknikler ve medya yapım Alanı ’ında

 1. Radyo-Televizyon Programcılığı,

 2. Grafik-Animasyonculuk,

 3. Kameramanlık,

 4. Grafik,

 5. Fotoğraf Çekim,

 6. Fotoğraf Baskı

meslekleri yer almaktadır.

Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Görsel İşitsel ve Medya Yapım Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışılmıştır.
Programlarımız üniversite temsilcileri ile  birlikte çalışılarak hazırlanmıştır. MEGEP çalışmaları sırasında da üniversitelerle birlikte çalışılmış ve işbirliği sağlanmıştır. Bu nedenle yüksek öğretimde geçişlerin ortak olması nedeni ile bu yöndeki çalışmaların  alanlarımıza yansıtılması sağlanmıştır. 

Ülkemiz ihtiyaçları da gözetilerek “Grafik Tasarım “ ve “Grafik Animsyon “ dallarının açılmasına karar verilmiştir.Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alış-verişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası standartlar çeşitli araştırmalar sonucunda tespit edilerek program çalışmalarına aktarılmıştır.
Bu doğrultuda Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiştir

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR

BASIM – YAYIM ve MEDYA
ALAN GÖRSEL - İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIM
ALANIN TANIMI Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı altında yer alan dallara yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır
DAL PROGRAMI, TANIMI VE AMAÇLARI

1.GRAFİK TASARIM
Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:  Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı altında Grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

2. GRAFİK-ANİMASYON
Tanımı: Grafik animasyoncunun sahip olduğu, bir proje çerçevesinde, sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırılma ve canlandırmayı izlenebilir gösteri olarak hazırlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:Grafik-animasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda başarılı olup sıralamada bu bölüme girmeye hak kazanmak. Öğrencilerin sağlık durumu,   Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI

Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda görsel ve işitsel teknikler ve medya yapımcılığı sektöründe;

 • Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, 
 • Grafik tasarım stüdyolarında,
 • Reklâm ajanslarında,
 • Televizyon, radyo, gazete vb. basın kuruluşları,
 • Fotoğraf stüdyoları,
 • Fotoğraf laboratuvarları,
 • Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ,
 • Prodüksiyon şirketlerinde,
 • Turizm/eğlence alanlarında vb. yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1.Meslekî ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanında lisans öğrenimi, hizmet içi eğitimi ve sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim ve kültür Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğüne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2.Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

1. Alanda eğitimini tamamlayarak diploma alan öğrenci, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanının devamı  niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir yada ÖSS-YÖDAK ile diğer yüksek öğrenim kurumlarına devam edebilir.

2. Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanının herhangi bir dalından mezun olan veya eğitim alan öğrenciler, istediği diğer dal/dalların gerekli modüllerini tamamlayarak dallar arasında geçiş yapabilir.

BELGELENDİRME 1. Mezun olan öğrenci Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanında diploma alacaktır.

2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili kazandığı yeterlilikler gerektiğinde sertifikaya yönelik belgelendirmede değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım sektöründe yer alan işletmeleri, medya kuruluşları, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları ve meslek elemanları ile iş birliği, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

1.Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği görev ve işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapım Alanı; haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 

MESLEK LİSELERİ
GÜZELLİK HİZMETLERİ DALI
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

   DERSLER

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

2

 -

-

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

1

1

1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1

1

1

TARİH

2

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

1

-

KIBRIS TARİHİ

1

1

1

COĞRAFYA

2

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

1

1

1

FELSEFE

-

2

-

İNGİLİZCE

4

4

3

BEDEN EĞİTİMİ

1

-

-

 

TOPLAM

17

13

9

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

MATEMATİK

3

 

 

MESLEKÎ GELİŞİM

2

 

 

TEMEL İLETİŞİM 

1

 

 

ETKİLİ KONUŞMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

2

 

 

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

3

 

 

*TEMEL SANAT EĞİTİMİ

6

 

 

RADYO-TV YAPIMCILIĞI

3

 

 

DAL DERSLERİ

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

-

 

17

*NESNE CANLANDIRMA (ANİMASYON)

 

11

 

DESEN 1

 

4

 

DESEN 2

 

 

3

SANAT TARİHİ

 

1

 

GRAFİK VE ANİMASYON

 

 

 

BASKIYA HAZIRLIK

 

 

 

*BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

 

 

3

YAZI VE TİPOGRAFİ

 

1

 

GRAFİK  DESEN

 

 

3

İLLÜSTRASYON

 

 

 

FOTOĞRAF ÇEKİMİ

 

3

2

KARAKTER CANLANDIRMA

 

 

 

ÇEKİM TEKNİKLERİ

 

 

 

BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF

 

2

 

VİDEO ÇEKİMİ

 

2

 

 

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

20

24

28

REHBERLİK

 

1

1

1

GENEL TOPLAM

38

38

38

Daha Fazla bilgi için word dokümanını indiriniz..

Sayfa Başı