GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI

Gıda, insanlık tarihi boyunca stratejik bir üründür. Gıda güvenliği devletlerin en önemli konusu olmuştur.
Bunun dışında, dünyada son 10 – 15 yıl içinde gıda kalite ve güvenliği konusunda önemli yasal değişikliklere gidilerek  gıda güvenliği açısından tüketiciyi daha ciddi biçimde korumayı hedef alan yasalar oluşturulmuş, gıda üreten firmalara işletme koşullarını geliştirmek ve iyileştirmek yolunda zorunluluklar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak GMP, HACCP ve benzeri sistemleri gıda işleyen tüm sektörün kullanması yasalarca düzenlenmiştir.
Gıda endüstrisi, günümüzde, çeşitli endüstri dallarını kapsamına alan karmaşık bir endüstri dalıdır. Önceleri şeker, ekmek, peynir, yoğurt, un, ve zeytinyağı gibi bilinen belli başlı birkaç gıdaya yönelik basit üretimler, daha sonra her biri kendi içinde uzmanlaşmış farklı endüstri dalı haline gelmiştir. Örneğin günümüzde yoğurt, peynir, dondurma ve içme sütü endüstrileri, süt ve süt ürünleri endüstrisi içinde ayrı birer endüstri dalı olarak kabul edilmektedir.
KKTC’de gıda sanayinin gelişmesi, hızlı ilerleyen bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenmesi ve uygulanabilmesine bağlıdır. Ülkemizde gıda sanayisi son yıllarda teknolojik açıdan dünya çizgisini yakalamıştır. Gıda konusunda daha fazla gelişme potansiyeline sahip ülkemizde gelecekte iddia sahibi olabilmemiz için, vizyon ve hedefleri iyi belirlememiz, kaynaklarımızı, enerjiyi, iş gücünü, bilgiyi ve teknolojiyi etkin kullanmamız gerekmektedir.
Gıda Teknolojisi alanının MEYAP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren meslekî ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.
Gıda Teknolojisi alan programı başlıca bu alan içerisinde yer alan  gıda kontrol ve pastacılık dallarının birleştirilerek oluşturulmuştur.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Gıda Teknolojisi Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışılmıştır. Programlarımız üniversite temsilcileri ile  birlikte çalışılarak hazırlanmıştır. MEGEP çalışmaları sırasında da üniversitelerle birlikte çalışılmış ve işbirliği sağlanmıştır. Bu nedenle yüksek öğretimde geçişlerin ortak olması nedeni ile bu yöndeki çalışmaların  alanlarımıza yansıtılması sağlanmıştır.  Çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aşamasında, iş yaşamının iş gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilmiştir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen gıda teknolojisi alanı programı hızla büyüyen gıda endüstrisine çabuk adaptasyonu sağlamak amacıyla gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları meslekî yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Gıda Teknolojisi alanı öğretim programının temel prensipler ile teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesini sağlayacak uygulamaları dengeleyen, gıda endüstrisinde yeni imkânlar doğdukça işini daha ileriye taşıyabilmesini temin eden, bilimsel araştırma merakını uyandıracak ve bilime yaklaşmasını sağlayacak bir nitelikte hazırlandığı düşünülmektedir.
Gıda Teknolojisi Alanı altında yer alan diğer mesleklerde ise sertifika programları ile eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla programda geliştirilen tüm modüllerden sertifika programları oluşturularak, her yaşta ve her düzeyde bireye mesleki yeterlikleri kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulacaktır.

Gıda Teknolojisi alanında ülkemizdeki işyerlerinin de son yıllarda standartları yakalama ve rekabet edebilmeleri için uluslararası standartları ortaya koyan İSO ve HACCP belgelerini alma yönünde çalışmalarını artırdıklarını görüyoruz. İstenilen ve sürekli başarı ancak ve ancak kaliteli işgücü ile sağlanacaktır.

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR

GIDA İMALAT SANAYİİ
ALAN GIDA TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, Gıda Mevzuatına uygun üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMI, TANIMI VE AMAÇLARI

1 GIDA KONTROL Tanımı: Gıda laboratuvarlarında duyusal, fiziksel ve kimyasal analiz ve kontrol yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretime verilen daldır.                                       
Amacı: Gıda Laboratuvar Teknisyenliği mesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2-PASTACILIK Tanımı: Pastane mutfağı araç, gereç ve ekipmanlarını kullanarak, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun pastane ürünlerini yapma süsleme ve servise hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Pastacılık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda başarılı olup sıralamada bu bölüme girmeye hak kazanmak Öğrencilerin sağlık durumu, Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI

Gıda Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;

1. Kamu ve özel laboratuarlarda,
2. Kalite kontrol laboratuarlarında,
3.Pastahane imalat ve otel-restoran mutfaklarında çalışabilirler

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için Gıda Teknolojisi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Gıda Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Gıda Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim ve kültür Bakanlığı Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğüne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2.Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Gıda Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
3.
Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Gıda Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanaklarıve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gıda üretim işletmeleri ve meslek elemanlarıile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;

1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Gıda Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Gıda Teknolojisi alanı; haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.


MESLEK LİSELERİ
GIDA TEKNOLİSİ ALANI
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

   DERSLER

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

2

-

-

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

1

1

1

TARİH

2

-

-

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

1

-

COĞRAFYA

2

-

-

KIBRIS TARİHİ

1

1

1

FELSEFE

-

2

-

İNGİLİZCE

4

4

3

BEDEN EĞİTİMİ

1

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

1

1

1

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

1

1

1

 

TOPLAM

17

13

9

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

MATEMATİK

3

-

-

MESLEKÎ GELİŞİM

2

-

-

*GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON

3

-

-

GIDA KİMYASI

3

-

-

MADDEDE TEMEL DEĞİŞİM VE ÖLÇÜMLER

3

-

-

TEMEL YİCECEK ÜRETİMİ DERSİ

3

-

-

PASTA YAPIMI TEKNİKLERİ I

3

-

-

 

       
DAL DERSLERİ

PASTA YAPIMI TEKNİKLERİ II

-

12

-

PASTA SÜSLEME TEKNİKLERİ

-

-

6

TATLI YAPIM TEKNİKLERİ

-

-

5

REÇEL VE MARMELÂT ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

-

-

4

*GIDALARDA TEMEL ANALİZLER

-

-

5

GIDALARDA KALİTE KONTROL ANALİZLERİ

-

2

4

GIDALARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

5

4

GIDALARDA NİTEL VE NİCEL ANALİZLER

-

5

-

       

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

20

24

28

REHBERLİK

 

1

1

1

GENEL TOPLAM

38

38

38

Daha Fazla bilgi için word dokümanını indiriniz..

Sayfa Başı