ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 

Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş, donanımlı, mutlu, sevmeyi bilen, duyarlı, düşünebilen, doğru karar verebilen, ülkesini seven bireylere gereksinimi vardır. Bunun için de sağlıklı ve iyi bir eğitim ortamının oluşturulması gerekmektedir. Eğitimin istenilen düzeye ulaşabilmesi için, çevre ve günün koşullarına uygun belirlenen nitelikte program ve plan hazırlanmalıdır.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının MEYAP kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslıhazırlanması, ülkemiz insanlarının eğitimi açısından çok önemli olan bu sektöre ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programında;

  1.  Erken çocukluk eğitimi,

  2.  Özel eğitim dalları yer almaktadır

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Atölye şefi, Alan öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyonlarla birlikte çalışılmıştır.

 Programlarımız üniversite temsilcileri ile  birlikte çalışılarak hazırlanmıştır. MEGEP çalışmaları sırasında da üniversitelerle birlikte çalışılmış ve işbirliği sağlanmıştır. Bu nedenle yüksek öğretimde geçişlerin ortak olması nedeni ile bu yöndeki çalışmaların  alanlarımıza yansıtılması sağlanmıştır.  Çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş, bu kişilerin program çalışmalarına katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Atölye şefleri, alan öğretmenleri, MEYAP Ekibi ile yapılan zümre toplantıları sonucunda ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak “Erken Çocukluk Eğitimi” dalının açılmasına karar verilmiştir.
Mesleklere ilişkin olarak saptanan  yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının program yapısında sektörün ihtiyaç duyduğu meslek eğitimi esas alınmıştır. Bu mesleklerde faaliyet gösteren bireylerden beklenen nitelikler belirlenerek uygulamalara yönelik modüller planlanmış ve çerçeve program yapısı oluşturulmuştur.

Mezunlar, kazandıkları mesleki yeterlilikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SEKTÖR EĞİTİM
ALAN ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI
ALANIN TANIMI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır
ALANIN AMACI Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanıaltında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMI, TANIMI VE AMAÇLARI

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Tanımı: Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında erken çocukluk öğretmen yardımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır

GİRİŞ KOŞULLARI Meslek Liselerine girişte yapılan sınavda başarılı olup sıralamada bu bölüme girmeye hak kazanmak Öğrencilerin sağlık durumu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikler dalda kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;

1. Erken çocukluk eğitim kurumlarında,

2. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı  Sınıf Geçme ve Sınav Tüzüğüne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;

1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,

2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.

1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME

1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.

4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ

1. Alan programının toplam eğitim süresi 3 öğretim yılıolarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.

5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanaklarıve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumlarıve rehabilitasyon merkezleri meslek elemanlarıile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.

3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir

4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEK LİSELERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DALI
(ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

   DERSLER

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

DİL VE ANLATIM

2

2

2

TÜRK EDEBİYATI

2

 -

-

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

1

1

1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1

1

1

TARİH

2

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

1

-

KIBRIS TARİHİ

1

1

1

COĞRAFYA

2

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

1

1

1

FELSEFE

-

2

-

İNGİLİZCE

4

4

3

BEDEN EĞİTİMİ

1

-

-

 

TOPLAM

17

13

9

 

ALAN ORTAK DERSLERİ

MATEMATİK

3

 

 

MESLEKİ GELİŞİM

2

 

 

GELİŞİM ALANLARI

4

 

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI

2

 

 

ÇOCUK BESLENMESİ

2

 

 

OYUN

1

 

 

MÜZİK

2

 

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

2

 

 

DRAMA

2

 

2

 

       
DAL DERSLERİ

*İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

 

 

21

ÖZEL EĞİTİM

 

1

3

*ERKEN ÇOCUKLUKTA PROGRAM

 

11

 

ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM

 

2

 

ANİMASYON

 

3

 

OYUNCAK YAPIMI

 

4

 

ÇOCUKLA İLETİŞİM

 

 

2

       

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

20

24

28

REHBERLİK

 

1

1

1

GENEL TOPLAM

38

38

38

Daha Fazla bilgi için word dokümanını indiriniz..

Sayfa Başı